Xử lý việc kết hôn trái pháp luật do vi phạm về tuổi kết hôn như thế nào?