Quy trình giải thể công ty TNHH 1 thành viên tại Bình Dương

Sau hai năm dịch bệnh hoành hành vừa qua, nền kinh tế thị trường của mỗi quốc gia đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Có thể thấy, không ít các doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng, thâm hụt tài sản dẫn đến việc phải giải thể hiện nay. Để được pháp luật công nhận việc chấm dứt tồn tại của công ty, người đại diện của công ty phải làm thủ tục giải thể tại cơ quan có thẩm quyền. Vậy theo quy định hiện hành, trình tự thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên tại Bình Dương được thực hiện như thế nào? Điều kiện giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên được quy định ra sao? Hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên tại Bình Dương gồm những giấy tờ gì? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc nhé.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020

Khái niệm công ty THHH 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân; kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần. Trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty TNHH 1 thành viên giải thể khi nào?

Theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể bị giải thể trong trường hợp sau:

 • Thứ nhất, kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn. Điều lệ công ty là bản cam kết của các thành viên về thành lập, hoạt động của công ty trong đó đã thảo luận về thời hạn hoạt động. Khi hết thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ (nếu các thành viên không muốn xin gia hạn) thì công ty đương nhiên phải tiến hành giải thể.
 • Thứ hai, theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty TNHH
 • Thứ ba, công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Thứ tư, công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy CNĐKDN), trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Theo Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH có thể bị thu hồi Giấy CNĐKKD trong trường hợp:

 • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;
 • Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này thành lập;
 • Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;
 • Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;
 • Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Điều kiện giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định điều kiện để giải thể doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Theo đó, công ty TNHH 1 thành viên muốn giải thể thì phải đáp ứng đồng thời 02 điều kiện sau đây:

 • Đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ cùng nghĩa vụ tài sản khác. Điều kiện đặt ra là đảm bảo thanh toán chứ không phải là đã thanh toán toàn bộ nợ và nghĩa vụ tài sản.
 • Công ty TNHH 1 thành viên đang không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Hồ sơ giải thể công ty TNHH 1 thành viên tại Bình Dương

Khi muốn giải thể công ty TNHH 1 thành viên bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau đây:

1.Thông báo về giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp

3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán. Gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo. Thì cần phải chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán. Đồng thời, chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm; kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Quy trình giải thể công ty TNHH 1 thành viên tại Bình Dương

Theo Điều 208, Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 70, Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, tùy vào lý do công ty TNHH 1 thành viên giải thể mà thủ tục thực hiện sẽ là khác nhau. Cụ thể:

*Trường hợp giải thể do kết thúc thời hạn hoạt động hoặc theo quyết định của chủ sở hữu công ty:

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể công ty.

Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Lý do giải thể.
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.
 • Họ, tên, chữ ký của Chủ sở hữu công ty.

Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản. Trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 2: Công ty tiến hành tổ chức thanh lý tài sản công ty

Sau khi thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp, công ty TNHH một thành viên tiến hành tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp. Việc này tiến hành tổ chức thanh lý tài sản do Chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản. Trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Giải thể công ty TNHH 1 thành viên
Giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Bước 3: Công bố giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể; biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.

 • Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Nếu công ty bạn còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể; phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan.

Bước 4: Tiến hành thanh toán các khoản nợ

Khi tiến hành giải thể, các khoản nợ của công ty TNHH một thành viên được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

 1. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; các quyền lợi khác của người lao động đã ký kết.
 2. Nợ thuế.
 3. Các khoản nợ khác.

Bước 5: Gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trong 05 ngày kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của công ty bạn gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết; quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ công ty; hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản. Hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

* Trường hợp giải thể do công ty TNHH 1 thành viên bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 1 thành viên.

Bước 2: Công ty TNHH 1 thành viên họp quyết định giải thể.

Thời hạn thực hiện: 10 ngày kể từ ngày công ty nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án.

Bước 3: Công khai thông tin giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

Sau khi ban hành quyết định giải thể, công ty TNHH 1 thành viên phải gửi quyết định này và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định của Tòa án cho Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động trong công ty.

Quyết định giải thể phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty TNHH 1 thành viên. Trường hợp được yêu cầu phải đăng báo thì công ty phải đăng quyết định giải thể công ty trên ít nhất 01 tờ báo in/điện tử trong 03 số liên tiếp.

Cùng với đó, công ty cũng phải gửi quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Bước 4: Thanh lý tài sản, thanh toán nợ của công ty.

Bước 5: Gửi hồ sơ giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

 • Thời hạn nộp: 05 ngày làm việc tính từ ngày thanh toán hết nợ.
 • Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Mời bạn xem thêm:

Khuyến nghị

Với đội ngũ nhân viên là các luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý của Luật sư Bình Dương, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện về vấn đề giải thể công ty, đảm bảo chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Ngoài tư vấn online 24/7, chúng tôi có tư vấn trực tiếp tại các trụ sở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Giải thể công ty TNHH 1 thành viên” đã được Luật Bình Dương giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty Luật Bình Dương chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới dịch vụ Tranh chấp thừa kế đất. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Công ty TNHH 1 thành viên đã chấm dứt hoạt động mà không làm thủ tục giải thể bị xử lý như nào?

Nếu công ty bạn đã chấm dứt hoạt động mà không tiến hành làm thủ tục giải thể theo đúng quy định thì sẽ bị đưa vào danh sách khóa mã số thuế. Người đại diện của công ty sẽ không được phép thành lập công ty khác và không xuất cảnh được.

Công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định có bị giải thể không?

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì sẽ bị giải thể.

Chi phí giải thể công ty gồm những khoản nào?

Thông thường các khoản chi phí giải thể doanh nghiệp sẽ bao gồm
Chi phí nộp bổ sung các khoản thuế chưa nộp, phạt thuế, chậm nộp thuế
Chi phí nộp các khoản thuế phát sinh từ việc thanh lý tài sản cố định
Chi phí thuê kế toán hoàn thiện sổ sách kế toán doanh nghiệp
Chi phí đi lại cho các thủ tục giải thể doanh nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời